Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dans en Beweegstudio Flöw VZWToepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Dans en Beweegstudio Flöw VZW en deelnemers aan de lessen en activiteiten van Flöw VZW.
1.2. Door deel te nemen aan een les of activiteit van Flöw VZW, verklaart de deelnemer of de ouder van de minderjarige deelnemer akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Inschrijving en betaling

2.1. Inschrijving voor lessen of activiteiten bij dans- en beweegstudio Flöw VZW kan online of op locatie plaatsvinden, afhankelijk van de beschikbaarheid.
2.2. De deelnemer is verplicht het volledige bedrag te betalen bij inschrijving.
2.3. Betaling van de lessen of activiteiten kan alleen worden gedaan via de door de studio aangegeven betaalmethoden.
2.4. Eventuele kosten voor bankoverschrijvingen of betalingstransacties zijn voor rekening van de deelnemer.

Annulering en wijzigingen door deelnemer

3.1. Annulering van deelname aan de dans -en sportlessen door de deelnemer is niet mogelijk. Er worden geen restituties verleend voor annuleringen.
3.2. Deelnemers kunnen geen recht doen aan teruggave, korting of tegoed voor gemiste dagen of activiteiten, ongeacht de reden van afwezigheid.

Annulering en wijzigingen door dans- en beweegstudio Flöw VZW

4.1. Dans- en beweegstudio Flöw VZW behoudt zich het recht voor om lessen en andere activiteiten te annuleren of de datum ervan te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden, onvoldoende inschrijvingen, of andere redenen die buiten onze controle liggen.
4.2. In het geval dat een les of activiteit om welke reden dan ook geannuleerd moet worden, zal Flöw VZW haar uiterste best doen om deze te verplaatsen naar een andere datum. Indien verplaatsing niet mogelijk is, zal Flöw VZW de deelnemers zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen en een passende oplossing bieden.

Terugbetalingen

5.1. Terugbetalingen zijn niet mogelijk voor betaalde lessen of activiteiten, ongeacht de reden van annulering of het niet bijwonen van de les of activiteit. 5.2. In geval van langdurige ziekte of blessure van de deelnemer kan in overleg met Flöw VZW een passende regeling worden getroffen.

Gezondheid en aansprakelijkheid

6.1. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en welzijn tijdens de lessen en andere activiteiten bij dans- en beweegstudio Flöw VZW. Deelnemers moeten zelf beoordelen of zij in staat zijn om deel te nemen aan de activiteiten.

6.2. Deelname aan de lessen en activiteiten van Flöw VZW geschiedt op eigen risico van de deelnemer.

6.3. Deelnemers dienen zelf verzekerd te zijn voor ziektekosten en aansprakelijkheid.
6.4. Dans- en beweegstudio Flöw VZW is niet aansprakelijk voor enige schade, lichamelijk letsel of verlies van eigendommen van de deelnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Flöw VZW.
6.5. De deelnemer is aansprakelijk voor eventuele schade aan eigendommen van Flöw VZW die door zijn/haar schuld zijn veroorzaakt tijdens de lessen of activiteiten. De deelnemer verplicht zich om de veroorzaakte schade te vergoeden.
6.6. Het gebruik van drugs, alcohol of andere verdovende middelen is ten strengste verboden op het terein van dans-en beweegstudio Flöw VZW. Overtreding hiervan kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van het danskamp zonder restitutie van het inschrijfgeld.

6.7. Het is niet toegestaan om te roken of alcoholische dranken te nuttigen in de lesruimtes of op het terrein van Flöw VZW.

Verantwoordelijkheid van de deelnemers

7.1. Deelnemers dienen zich te houden aan de instructies en regels van de docenten en het personeel van Dans en Beweegstudio Flöw VZW.
7.2. Dans en Beweegstudio Flöw VZW is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen van de deelnemers die tijdens het danskamp zoekraken, beschadigd of gestolen worden.
7.3 De deelnemer is aansprakelijk voor eventuele schade aan eigendommen van Dans- en Beweegstudio Flöw VZW die door zijn/haar opzettelijk gedrag of nalatigheid is veroorzaakt. De deelnemer verplicht zich om alle kosten in verband met dergelijke schade te vergoeden.

Groepsindeling naar niveau

8.1. Dans en Beweegstudio Flöw VZW hecht veel belang aan een optimale leerervaring voor alle deelnemers. Daarom behoudt het team van Flöw VZW zich het recht voor om te bepalen in welke groep een danser wordt ingedeeld op basis van diens niveau. Deze groepsindeling wordt gemaakt op grond van de ervaring, technische vaardigheden en het algemene dansniveau van de deelnemer.
8.2. Flöw VZW zal altijd streven naar een passende groepsindeling om de deelnemer in staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen en uitgedaagd te worden tijdens de lessen. Deze beslissing wordt genomen in het belang van de danser en om een veilige en stimulerende leeromgeving te waarborgen.
8.3. Indien de deelnemer vragen of bezwaren heeft over de toegewezen groepsindeling, wordt hij/zij aangemoedigd om dit in alle redelijkheid en respect met het team van Flöw VZW te bespreken. Flöw VZW zal zich inzetten om eventuele zorgen aan te horen en passende oplossingen te vinden.
8.4.Door deel te nemen aan de lessen en activiteiten van Dans en Beweegstudio Flöw VZW, gaat de deelnemer akkoord met de groepsindelingsbeslissingen die door het team van Flöw VZW zijn genomen op basis van niveau.

Betalingsvoorwaarden

9.1. De betaling voor lessen en activiteiten dient voorafgaand aan deelname te worden voldaan, tenzij anders overeengekomen met Flöw VZW.
9.2. Bij niet-tijdige betaling behoudt Flöw VZW zich het recht voor om de deelnemer de toegang tot de lessen en activiteiten te ontzeggen, totdat de betaling is ontvangen.

Beeldmateriaal

10.1. Dans en Beweegstudio Flöw VZW behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s te maken tijdens het danskamp voor promotionele doeleinden. Door deel te nemen aan het kamp, stemmen de deelnemers ermee in dat dit beeldmateriaal kan worden gebruikt zonder dat daarvoor toestemming of vergoeding vereist is tenzij vooraf gemeld en besproken.
10.2 Het gebruik van dit beeldmateriaal zal enkel worden toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer of de ouder/voogd indien de deelnemer minderjarig is.
10.3 Deelnemers (of ouders/voogden) die niet wensen dat beeldmateriaal waar zij op staan wordt gebruikt voor promotiedoeleinden, dienen dit voorafgaand aan het danskamp schriftelijk kenbaar te maken aan Dans- en Beweegstudio Flöw VZW.

Intellectueel eigendom

11.1. Het materiaal en de inhoud verstrekt tijdens de workshops, inclusief maar niet beperkt tot choreografieën, dansroutines, muziek, en andere creatieve elementen, zijn eigendom van dans- en beweegstudio Flöw VZW en zijn beschermd door het auteursrecht.
11.2. Het is deelnemers niet toegestaan om enig materiaal of inhoud van dans- en beweegstudio Flöw VZW te kopiëren, verspreiden, reproduceren, of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Privacybeleid

12.1. Dans- en beweegstudio Flöw VZW respecteert de privacy van haar deelnemers. Persoonlijke informatie die wordt verstrekt tijdens het inschrijvingsproces wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van dans- en beweegstudio Flöw VZW.

Overige bepalingen

13.1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Flöw VZW en deelnemers is Belgisch recht van toepassing.
13.2 In geval van geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden, zal enkel de bevoegde rechtbank binnen het arrondissement waar Dans- en Beweegstudio Flöw VZW gevestigd is, bevoegd zijn om te oordelen.
13.3. Flöw VZW behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden tijdig aan de deelnemers meegedeeld.

Door deel te nemen aan de lessen en activiteiten van Dans en Beweegstudio Flöw VZW, erkennen de deelnemers dat zij deze algemene voorwaarden hebben gelezen en hiermee akkoord gaan.

31 juli 2023

Dans en Beweegstudio Flöw VZW

Algemene Voorwaarden Dans en Beweegstudio FLÖW – Danskampen

 

Inschrijving en betaling

1.1. Inschrijving voor de danskampen van Dans en Beweegstudio FLÖW is mogelijk via het online inschrijvingsformulier of andere door de studio aangegeven methoden.
1.2. De inschrijving is pas definitief wanneer het volledige kampgeld is ontvangen door Dans en Beweegstudio FLÖW.
1.3. Betaling van het kampgeld kan alleen worden gedaan via de door de studio aangegeven betaalmethoden.
1.4. Eventuele kosten voor bankoverschrijvingen of betalingstransacties zijn voor rekening van de deelnemer.

Annulering en wijziging door de deelnemer

2.1. Annulering van deelname aan het danskamp door de deelnemer is niet mogelijk. Er worden geen restituties verleend voor annuleringen.
2.2. Deelnemers kunnen geen recht doen aan teruggave, korting of tegoed voor gemiste dagen of activiteiten tijdens het danskamp, ongeacht de reden van afwezigheid.

Annulering door Dans en Beweegstudio FLÖW

3.1. Dans en Beweegstudio FLÖW behoudt zich het recht voor om een danskamp te annuleren in geval van onvoorziene omstandigheden, onvoldoende inschrijvingen, of andere redenen die buiten onze controle liggen.
3.2. In het geval van annulering door Dans en Beweegstudio FLÖW wordt het volledige kampgeld terugbetaald aan de ingeschreven deelnemers.

Programma en wijzigingen

4.1. Dans en Beweegstudio FLÖW behoudt zich het recht voor om het programma van het danskamp aan te passen, inclusief maar niet beperkt tot het wijzigen van de planning, activiteiten en docenten, indien nodig of wenselijk.
4.2. Wijzigingen in het programma geven de deelnemers geen recht op restitutie of compensatie.

Verantwoordelijkheid van de deelnemers

5.1. Deelnemers dienen zich te houden aan de instructies en regels van de docenten en het personeel van Dans en Beweegstudio FLÖW.
5.2. Dans en Beweegstudio FLÖW is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen van de deelnemers die tijdens het danskamp zoekraken, beschadigd of gestolen worden.
5.3 De deelnemer is aansprakelijk voor eventuele schade aan eigendommen van Dans- en Beweegstudio FLÖW die door zijn/haar opzettelijk gedrag of nalatigheid is veroorzaakt. De deelnemer verplicht zich om alle kosten in verband met dergelijke schade te vergoeden.

Gezondheid en aansprakelijkheid

6.1. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en welzijn tijdens de workshops bij dans- en beweegstudio FLÖW. Deelnemers moeten zelf beoordelen of zij in staat zijn om deel te nemen aan de activiteiten.
6.2. Dans- en beweegstudio FLÖW is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen, lichamelijk letsel of materiële schade die tijdens de workshops kunnen optreden.
6.3. Deelnemers dienen zelf verzekerd te zijn voor ziektekosten en aansprakelijkheid.
6.4. Het gebruik van drugs, alcohol of andere verdovende middelen is ten strengste verboden tijdens het danskamp. Overtreding hiervan kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van het danskamp zonder restitutie van het inschrijfgeld.

Groepsindeling naar niveau

7.1. Dans en Beweegstudio FLÖW hecht veel belang aan een optimale leerervaring voor alle deelnemers. Daarom behoudt het team van FLÖW zich het recht voor om te bepalen in welke groep een danser wordt ingedeeld op basis van diens niveau. Deze groepsindeling wordt gemaakt op grond van de ervaring, technische vaardigheden en het algemene dansniveau van de deelnemer.
7.2. FLÖW zal altijd streven naar een passende groepsindeling om de deelnemer in staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen en uitgedaagd te worden tijdens de lessen. Deze beslissing wordt genomen in het belang van de danser en om een veilige en stimulerende leeromgeving te waarborgen.
7.3. Indien de deelnemer vragen of bezwaren heeft over de toegewezen groepsindeling, wordt hij/zij aangemoedigd om dit in alle redelijkheid en respect met het team van FLÖW te bespreken. FLÖW zal zich inzetten om eventuele zorgen aan te horen en passende oplossingen te vinden.
7.4.Door deel te nemen aan de lessen en activiteiten van Dans en Beweegstudio FLÖW, gaat de deelnemer akkoord met de groepsindelingsbeslissingen die door het team van FLÖW zijn genomen op basis van niveau.

Beeldmateriaal

8.1. Dans en Beweegstudio FLÖW behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s te maken tijdens het danskamp voor promotionele doeleinden. Door deel te nemen aan het kamp, stemmen de deelnemers ermee in dat dit beeldmateriaal kan worden gebruikt zonder dat daarvoor toestemming of vergoeding vereist is tenzij vooraf gemeld en besproken.
8.2 Het gebruik van dit beeldmateriaal zal enkel worden toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer of de ouder/voogd indien de deelnemer minderjarig is.
8.3 Deelnemers (of ouders/voogden) die niet wensen dat beeldmateriaal waar zij op staan wordt gebruikt voor promotiedoeleinden, dienen dit voorafgaand aan het danskamp schriftelijk kenbaar te maken aan Dans- en Beweegstudio FLÖW.

Intellectueel eigendom

9.1. Het materiaal en de inhoud verstrekt tijdens de workshops, inclusief maar niet beperkt tot choreografieën, dansroutines, muziek, en andere creatieve elementen, zijn eigendom van dans- en beweegstudio FLÖW en zijn beschermd door het auteursrecht.
9.2. Het is deelnemers niet toegestaan om enig materiaal of inhoud van dans- en beweegstudio FLÖW te kopiëren, verspreiden, reproduceren, of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Privacybeleid

10.1. Dans- en beweegstudio FLÖW respecteert de privacy van haar deelnemers. Persoonlijke informatie die wordt verstrekt tijdens het inschrijvingsproces wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van dans- en beweegstudio FLÖW.

Overige bepalingen

11.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Dans- en Beweegstudio FLÖW. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Dans- en Beweegstudio FLÖW. 11.2 Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.
11.3 In geval van geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden, zal enkel de bevoegde rechtbank binnen het arrondissement waar Dans- en Beweegstudio FLÖW gevestigd is, bevoegd zijn om te oordelen.

Door deel te nemen aan de danskampen van Dans en Beweegstudio FLÖW, erkennen de deelnemers dat zij deze algemene voorwaarden hebben gelezen en hiermee akkoord gaan.

31 juli 2023

Dans en Beweegstudio FLÖW

Algemene voorwaarden dans- en beweegstudio FLÖW workshops

Inschrijving en betaling

1.1. Inschrijving voor workshops bij dans- en beweegstudio FLÖW kan online of op locatie plaatsvinden, afhankelijk van de beschikbaarheid.
1.2. De deelnemer is verplicht het volledige workshopbedrag te betalen bij inschrijving.
1.3. Betaling van de workshop kan alleen worden gedaan via de door de studio aangegeven betaalmethoden.
1.4. Eventuele kosten voor bankoverschrijvingen of betalingstransacties zijn voor rekening van de deelnemer.

Annulering en wijzigingen door deelnemer

2.1. Annulering van deelname aan het danskamp door de deelnemer is niet mogelijk. Er worden geen restituties verleend voor annuleringen.
2.2. Deelnemers kunnen geen recht doen aan teruggave, korting of tegoed voor gemiste dagen of activiteiten tijdens het danskamp, ongeacht de reden van afwezigheid.

Annulering en wijzigingen door dans- en beweegstudio FLÖW

3.1. Dans- en beweegstudio FLÖW behoudt zich het recht voor om een workshop te annuleren of de datum ervan te wijzigen in geval van onvoorziene omstandigheden, onvoldoende inschrijvingen, of andere redenen die buiten onze controle liggen.
3.2. In het geval dat een les of activiteit om welke reden dan ook geannuleerd moet worden, zal FLÖW haar uiterste best doen om deze te verplaatsen naar een andere datum. Indien verplaatsing niet mogelijk is, zal FLÖW de deelnemers zo tijdig mogelijk op de hoogte stellen en een passende oplossing bieden.

Gezondheid en aansprakelijkheid

4.1. De deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid en welzijn tijdens de workshops bij dans- en beweegstudio FLÖW. Deelnemers moeten zelf beoordelen of zij in staat zijn om deel te nemen aan de activiteiten.
4.2. Dans- en beweegstudio FLÖW is niet aansprakelijk voor eventuele verwondingen, lichamelijk letsel of materiële schade die tijdens de workshops kunnen optreden.
4.3. Deelnemers dienen zelf verzekerd te zijn voor ziektekosten en aansprakelijkheid.
4.4. Het gebruik van drugs, alcohol of andere verdovende middelen is ten strengste verboden tijdens het danskamp. Overtreding hiervan kan leiden tot onmiddellijke verwijdering van het danskamp zonder restitutie van het inschrijfgeld.

Verantwoordelijkheid van de deelnemers

5.1. Deelnemers dienen zich te houden aan de instructies en regels van de docenten en het personeel van Dans en Beweegstudio FLÖW.
5.2. Dans en Beweegstudio FLÖW is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen van de deelnemers die tijdens het danskamp zoekraken, beschadigd of gestolen worden.
5.3 De deelnemer is aansprakelijk voor eventuele schade aan eigendommen van Dans- en Beweegstudio FLÖW die door zijn/haar opzettelijk gedrag of nalatigheid is veroorzaakt. De deelnemer verplicht zich om alle kosten in verband met dergelijke schade te vergoeden.

Groepsindeling naar niveau

6.1. Dans en Beweegstudio FLÖW hecht veel belang aan een optimale leerervaring voor alle deelnemers. Daarom behoudt het team van FLÖW zich het recht voor om te bepalen in welke groep een danser wordt ingedeeld op basis van diens niveau. Deze groepsindeling wordt gemaakt op grond van de ervaring, technische vaardigheden en het algemene dansniveau van de deelnemer.
6.2. FLÖW zal altijd streven naar een passende groepsindeling om de deelnemer in staat te stellen zich optimaal te ontwikkelen en uitgedaagd te worden tijdens de lessen. Deze beslissing wordt genomen in het belang van de danser en om een veilige en stimulerende leeromgeving te waarborgen.
6.3. Indien de deelnemer vragen of bezwaren heeft over de toegewezen groepsindeling, wordt hij/zij aangemoedigd om dit in alle redelijkheid en respect met het team van FLÖW te bespreken. FLÖW zal zich inzetten om eventuele zorgen aan te horen en passende oplossingen te vinden.
6.4.Door deel te nemen aan de lessen en activiteiten van Dans en Beweegstudio FLÖW, gaat de deelnemer akkoord met de groepsindelingsbeslissingen die door het team van FLÖW zijn genomen op basis van niveau.

Beeldmateriaal

7.1. Dans en Beweegstudio FLÖW behoudt zich het recht voor om foto’s en video’s te maken tijdens het danskamp voor promotionele doeleinden. Door deel te nemen aan het kamp, stemmen de deelnemers ermee in dat dit beeldmateriaal kan worden gebruikt zonder dat daarvoor toestemming of vergoeding vereist is tenzij vooraf gemeld en besproken.
7.2 Het gebruik van dit beeldmateriaal zal enkel worden toegestaan met uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer of de ouder/voogd indien de deelnemer minderjarig is.
7.3 Deelnemers (of ouders/voogden) die niet wensen dat beeldmateriaal waar zij op staan wordt gebruikt voor promotiedoeleinden, dienen dit voorafgaand aan het danskamp schriftelijk kenbaar te maken aan Dans- en Beweegstudio FLÖW.

Intellectueel eigendom

8.1. Het materiaal en de inhoud verstrekt tijdens de workshops, inclusief maar niet beperkt tot choreografieën, dansroutines, muziek, en andere creatieve elementen, zijn eigendom van dans- en beweegstudio FLÖW en zijn beschermd door het auteursrecht.
8.2. Het is deelnemers niet toegestaan om enig materiaal of inhoud van dans- en beweegstudio FLÖW te kopiëren, verspreiden, reproduceren, of voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Privacybeleid

9.1. Dans- en beweegstudio FLÖW respecteert de privacy van haar deelnemers. Persoonlijke informatie die wordt verstrekt tijdens het inschrijvingsproces wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van dans- en beweegstudio FLÖW.

Overige bepalingen

10.1 Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd door Dans- en Beweegstudio FLÖW. De meest recente versie van de algemene voorwaarden is te vinden op de website van Dans- en Beweegstudio FLÖW.
10.2 Op deze algemene voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.
10.3 In geval van geschillen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden, zal enkel de bevoegde rechtbank binnen het arrondissement waar Dans- en Beweegstudio FLÖW gevestigd is, bevoegd zijn om te oordelen.

Door deel te nemen aan de workshop van Dans en Beweegstudio FLÖW, erkennen de deelnemers dat zij deze algemene voorwaarden hebben gelezen en hiermee akkoord gaan.

31 juli 2023

Dans en Beweegstudio FLÖW